L to R:
Dr. Shengcai Liao, CASIA; Dr. Qijun Zhao, Sichuan University; Prof. Yunhong Wang, Beihang University; Prof. Zhisheng You, Sichuan Univesrity; Prof. Pengfei Shi, Shanghai Jiao Tong University; Dr. Xiaoming Liu, MSU; Dr. Jianjiang Feng, Tsinghua University; Dr. Hu Han, CAS ICT